Zasady realizacji wyjazdów studentów w roku akademickim 2017/2018, w ramach Programu Erasmus +

 Mobilności studentów w ramach Programu Erasmus + obejmują:

 • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2017/2018 odbywać się będzie od 14 lutego 2017 roku do 7 kwietnia 2017 roku.

 • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

Rekrutacja na praktykę w roku akademickim 2017/2018 odbywać się będzie w dwóch terminach od 14 lutego 2017 roku do 31 maja 2017 roku i od 1 czerwca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku.

 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających Erasmus Charter for Higher Education. Muszą to być uczelnie, z którymi AWF w Krakowie podpisała umowy o współpracy,   w ramach uzgodnionych w tych umowach: liczbie miejsc, dziedzin studiów i poziomu studiów.
 2. W rekrutacji mogą brać udział studenci: studiów licencjackich, magisterskich
  i doktoranckich – posiadający status studenta lub uczestnika w trakcie studiów za granicą. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ nie może przebywać w trakcie studiów zagranicznych na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany. Wyjeżdżający student musi mieć status studenta AWF w Krakowie w momencie wyjazdu oraz zaliczony semestr poprzedzający wyjazd. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich ubiegający się o wyjazd na studia magisterskie w ramach Erasmus+ zobowiązani są do kontynuacji studiów na tym samym wydziale AWF w Krakowie na kolejnym cyklu nauki.
 3. Studenci i doktoranci ostatniego roku studiów ubiegający się o studia za granicą na ostatnim semestrze studiów w AWF w Krakowie powinni uzyskać pisemną zgodę swojego promotora i odpowiedniego Dziekana (na etapie starania się o wyjazd zagraniczny).
 4. Studenci III roku studiów I stopnia mogą brać udział w rekrutacji pod warunkiem kontynuacji studiów II stopnia na tym samym Wydziale. Studenci, którzy rozpoczynają II cykl studiów, przed wyjazdem na studia Erasmus+ są zobowiązani dostarczyć do Biura Rektora AWF w Krakowie zaświadczenie
  z Dziekanatu  macierzystego Wydziału potwierdzające status studenta II stopnia.
 5. W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) niezależnie od typu i liczby okresów mobilności np. dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące (wliczając już zrealizowane wyjazdy z grantem lub „z grantem 0”).
 6. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to:
  • średnia ocen za ostatnie 4 semestry studiów na AWF w Krakowie powyżej 3,5 (średnie z semestrów studiów odbytych na innych Uczelniach nie będą brane pod uwagę);
  • znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 zgodna z wymogami językowymi uczelni przyjmującej, najlepiej potwierdzona certyfikatem zewnętrznym. Poziom znajomości języka może być określony przez lektora języka lub certyfikat wydany przez instytucję upoważnioną do certyfikowania.  U osób nie posiadających potwierdzenia umiejętności językowych w postaci wyniku egzaminu zewnętrznego, potwierdzenia lektora lub certyfikatu wydanego przez instytucję upoważnioną do certyfikowania zostanie przeprowadzony wewnętrzny egzamin językowy. Lista placówek upoważnionych do certyfikowania podana przez Studium Języków Obcych jest dostępna na stronie internetowej Uczelni;
  • dodatkowymi kryteriami są: aktywna pomoc studentom zagranicznym, udział w kołach naukowych i organizacjach studenckich uczelni, osiągnięcia naukowe, regularny udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim;
  • Studenci AWF w Krakowie, którzy wcześniej nie realizowali studiów za granicą w ramach Erasmus+ będą traktowani priorytetowo w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.
 7. Sposób finansowania wyjazdu na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ jest określony w odrębnym dokumencie – Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki w roku 2017/2018. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc nie pozwalającej na sfinansowanie wyjazdów wszystkich zakwalifikowanych studentów, każdy Wydział biorąc pod uwagę wyszczególnione powyżej kryteria ustali listę rankingową studentów, którzy otrzymają stypendium na wyjazd. 
 8. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (wyjazdy na studia i na praktyki) oraz pobierający stypendium socjalne (wyjazdy na studia i na praktyki) zaakceptowani na wyjazd w ramach Programu Erasmus + będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki z Programu PO WER- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój.  Wyjazdy studentów uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego oraz studentów niepełnosprawnych finansowanych z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane będą na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+. W programie Erasmus+ będą one miały status wyjazdów z „dofinansowaniem zerowym”.
 9. Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów lub praktyki musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 czerwca 2017 roku a 15 września 2018 roku (wraz z ewentualnymi przedłużeniami).
 10. Studenci, którzy chcą kontynuować studia w uczelni zagranicznej w kolejnym semestrze (wyjeżdżający na semestr lub na cały rok) muszą obligatoryjnie wystąpić do Dziekana uczelni macierzystej z prośbą o zgodę na przedłużenie studiów. Przedłużenia studiów za granicą, wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego są możliwe, za zgodą obu uczelni: zagranicznej i AWF
  w Krakowie, ale bez gwarancji otrzymania stypendium Erasmus+ na dodatkowy okres studiów.
 11. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od studenta, na którą składają się:
  • podanie o przedłużenie studiów na kolejny semestr,
  • potwierdzenie pobytu w pierwszym semestrze studiów w uczelni partnerskiej, dokument potwierdzający zaliczenie w uczelni zagranicznej zajęć zaplanowanych na semestr zimowy – Transcript of Records,  Learning Agreement na I semestr, zatwierdzony przez koordynatorów z AWF w Krakowie i uczelni partnerskiej,
  • zgoda uczelni zagranicznej na kontynuację studiów, Learning Agreement na kolejny semestr uzgodnione i zaakceptowane na macierzystym Wydziale
  • Koordynator Wydziałowy opiniuje podanie i przesyła całość dokumentów do Biura Rektora najpóźniej do dnia 15 grudnia 2017 roku.

  Tylko kompletne dokumenty pozwolą na sporządzenie list studentów przedłużających studia o kolejny semestr i tylko osoby z list będą mogły zostać objęte ewentualnym dofinansowaniem w kolejnym semestrze.

 12. Rejestracja na studia i praktykę będzie odbywała się poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line,  który będzie udostępniony dla studentów w wyżej wymienionych terminach. Student po zalogowaniu może wybrać dwie lub trzy uczelnie w zależności od decyzji Koordynatora spośród dostępnej oferty macierzystego wydziału zgodnie z kierunkiem studiów i może być mu przyznany tylko jeden wyjazd.
 13. Po złożeniu wniosku aplikacyjnego w systemie student ubiegający się o wyjazd na studia  oraz praktykę w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do złożenia wydrukowanego i podpisanego wniosku aplikacyjnego obejmującego zaświadczenie o znajomości języka obcego, uzupełnionego o średnią ocen (za ostatnie 4 semestry studiów w AWF w Krakowie) w wymienionych wyżej terminach tj. na studia do 7 kwietnia 2017 roku i na praktykę odpowiednio do 31 maja 2017 roku lub do 28 lutego 2018 roku. Studenci dysponujący potwierdzeniami spełnienia pozostałych wyszczególnionych w punkcie 7 kryteriów (udział w kołach naukowych i organizacjach studenckich uczelni, osiągnięcia naukowe, regularny udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim) proszeni są o dołączenie ich do wniosku aplikacyjnego.
 14. Dalsza procedura kwalifikacyjna prowadzona jest na wydziałach, które mogą przeprowadzać dodatkowe rozmowy ze studentem,  a skład Komisji rekrutacyjnej ustalany jest indywidualnie dla każdego wydziału przez Dziekana Wydziału. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym zostają ogłoszone wyniki rekrutacji wraz z listami kandydatów oraz z informacją o przyjętej 7 dniowej procedurze odwoławczej. Organem odwoławczym jest Komisja ds. Programu Erasmus+ powoływana przez Prorektora nadzorującego Program Erasmus+. Kwalifikacja wydziałowa jest ostateczna, jednakże decyzję finalną o przyjęciu studenta na studia lub praktyki zagraniczne podejmuje instytucja przyjmująca.
 15. W przypadku rezygnacji studentów z list podstawowych, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z list rezerwowych.
 16. Uczelnia przechowuje przez okres kolejnych pięciu lat pełną dokumentację przeprowadzonej rekrutacji.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Polityka bezpieczeństwa