Zasady realizacji wyjazdów pracowników w roku akademickim 2017/2018, w ramach Programu Erasmus +

Mobilności pracowników uczelni mogą obejmować:

 • wyjazdy      nauczycieli akademickich w      celu prowadzenia zajęć      dydaktycznych (STA) na uczelniach w krajach programu; do tej      kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych      krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów. Celem wyjazdu      nauczyciela akademickiego       finansowanego z grantu Erasmus+ STA jest prowadzenie zajęć ze      studentami uczelni partnerskiej,  w      wymiarze co najmniej 8 godzin zajęć      w minimalnym dopuszczalnym czasie – 2 dni.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd  jest wypełniony i zaakceptowany przez stronę zagraniczną dokument:

 

 •  wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) w celach szkoleniowych (STT) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie      wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, itp.). W wymiarze co najmniej 2 dni szkoleniowych.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd  jest wypełniony i zaakceptowany przez stronę zagraniczną dokument:

 

 1. Wyjazdy nauczycieli mogą być realizowane jedynie do uczelni posiadających rozszerzoną Kartę Erasmusa, ważną w roku akademickim  2017/2018, z którą została podpisana umowa dwustronna zakładająca  wymianę nauczycieli. Wyjazdy szkoleniowe pracowników poza wyjazdami do uczelni partnerskich mogą być również realizowane do instytucji, z którą AWF w Krakowie nie ma podpisanej umowy dwustronnej. Wyjazdy szkoleniowe mające na celu podniesienie kompetencji przeznaczone są dla pracowników administracji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyjazdy nauczycieli w celach szkoleniowych.
 2. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ musi być zatrudniony w AWF w Krakowie, na podstawie umowy o pracę. Pierwszeństwo przy kwalifikacji  mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy oraz wykładowcy prowadzący zajęcia ze studentami zagranicznymi, w ramach Programu Erasmus+.
 3. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej  lub pobyt pracownika w instytucji przyjmującej w celach szkoleniowych powinien zostać zakończony i rozliczony do dnia 25 września 2018 roku
 4. Ze względu na ograniczoną pulę środków z programu Erasmus+ wypłacane będzie wsparcie finansowe maksymalnie na 5 dni roboczych  pobytu. Uczelnia może wypłacić do dwóch maksymalnie stawek na utrzymanie, jedynie w przypadku kiedy wyjazd na stypendium miał  miejsce jeden dzień przed stypendium a powrót jeden dzień po  stypendium (po udokumentowaniu przez pracownika realnego pobytu w instytucji przyjmującej). Minimalny dopuszczalny czas trwania wyjazdu nauczyciela to 2 dni, pod warunkiem przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych. 
 5. Wsparcie finansowe na koszty pobytu będzie wypłacane  zgodnie z krajem docelowym (wg podziału na grupy ustalonego przez Komisję Europejską), wg stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Narodową Agencję – Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji. Przyznane środki zostaną wypłacone  w formie zaliczki, a ostateczne rozliczenie wyjazdu nastąpi po  powrocie na podstawie potwierdzenia z instytucji  przyjmującej,  zgodnie z rzeczywistymi datami pobytu. 
 6. Stawki dla wszystkich pracowników AWF Krakowie, wyjeżdżających do krajów danej grupy, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celu szkoleniowym.

Kraj

Dzienna stawka stypendium  w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

Grupa   1 - Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130 Euro

Grupa 2 - Austria, Belgia, Bułgaria,   Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein,   Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110 Euro

Grupa 3 - Hiszpania, Łotwa,   Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

100 Euro

Grupa 4 -  Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80 Euro

7. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ zostanie podpisana umowa finansowa.

8. Na czas wyjazdu i podróży pracownik jest zobowiązany do:

 • ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów  leczenia,
 • pracownik powinien wystąpić do NFZ o Europejską Kartę  Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • pod koniec pobytu nauczyciel akademicki musi uzyskać pisemne zaświadczenie o okresie pobytu wraz z informacją o liczbie  przeprowadzonych godzin dydaktycznych oraz ich tematyką (zaświadczenie powinno być  sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej),
 • pracownik wyjeżdżający w  celu szkoleniowym musi dostarczyć zaświadczenie o długości pobytu i charakterze odbytego szkolenia(zaświadczenie powinno być  sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej),

9. Po powrocie z instytucji przyjmującej pracownik jest zobowiązany do  wypełnienia ankiety on-line oraz złożenia pisemnego  sprawozdania z pobytu do Prorektora nadzorującego Program Erasmus +.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Polityka bezpieczeństwa